ภูมิทัศน์เมือง

ไกเซ็ นซากุ ระ [Gaisen Zakura]
ธรรมชาติและฤดูกาล